fbpx Kamba - Obchodní podmínky | Kamba

Kamba - Obchodní podmínky

Všeobecné ustanovení

Kupující učiněním objednávky na www.kamba.eu akceptuje tyto obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Ostatní neuvedené podmínky se řídí platnými předpisy ČR. Tyto obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

Předmět prodeje

Předmětem prodeje jsou položky uvedené v objednávce (dále jen aktivity). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat aktivity vyhovující normám a předpisům platným na území ČR.

Jsou to především:

 • Vstupenky na vlastní akce / aktivity

 

Objednávka zboží, ceník

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Za platnou se považuje pouze objednávka, která je řádně vyplněna, tj. internetový formulář obsahuje veškeré předepsané údaje. Pro zákazníky platí maloobchodní ceník, ceny jsou konečné. Objednávat lze po jednotlivých kusech. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky elektronickou poštou nebo telefonicky.

Způsob platby

a)  Bankovní převod na běžný účet u Komerční banky, č.ú. 115-1786070207 / 0100. Variabilní symbol bude přidělen a zaslán emailem.
 

Fakturační údaje

KAMBA, z.ú.
Bydlinského 2964, 390 02 Tábor
IČO: 04698550
U 71 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Číslo účtu: 115-1786070207 / 0100
 

Cena, platba za zboží

Nabídkové ceny uvedené na stránkách www.kamba.eu jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Účast na aktivitě kupujícím je zásadně možná až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Uvedené ceny za aktivity jsou konečné.

Odstoupení od smlouvy

Od kupní smlouvy je možné odstoupit ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodů. Peníze budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně: elektronicky emailem či dopisem.

Oznámení o odstoupení od smlouvy musí obsahovat:

 • Číslo objednávky (najdete na faktuře)
 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní telefon
 • Emailovou adresu
 • Číslo bankovního účtu/kód banky (pro vrácení ceny zboží)
 • Důvod vrácení zboží (tato informace slouží ke zkvalitnění služeb)

 

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné, budou použity pouze za účelem uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas na dobu neurčitou k zasílání vlastních nabídkových akcí formou emailů, letáků a katalogů. Kupující může tento souhlas kdykoliv odvolat.

Kamba, z. ú. si vyhrazuje právo zrušit aktivity pro nízký zájem nejpozději 24 hodin před začátkem aktivity. Zájemcům se zakoupenými termíny bude vrácena plná částka.

Kamba, z. ú. si vyhrazuje právo zrušit aktivity ze zdravotních důvodů či neočekávaných rodinných důvodů. V takovém případě budou všichni, kdo mají rezervovaná termíny informováni včas telefonicky a e-mailem.

Zrušení účasti aktivity zákazníkem

Zákazník může zrušit svou rezervaci na aktivitě bez udání důvodů. 16 pracovních dnů a více před termínem zahájení aktivity, Vám bude vráceno 100% rezervačního poplatku a nebo si můžete vybrat z naší nabídky vzdělávacích aktivit ve stejné ceně.

 • od 15 dnů  do 7 dnů před termínem vrátíme 50% z platby
 • od 6 dnů do 3 dnů před termínem vrátíme 25% z platby
 • 2 pracovních dnů a méně - 0% z platby

Možnost vrácení zaplacené částky zaniká 2. dnem před termínem konání aktivity včetně.

Pro stornování přihlášky aktivity je nutné požádat emailem nebo písemně. Žádost musí obsahovat:

 • jméno a příjmení
 • telefon
 • číslo účtu
 • kód banky
 • název akce
 • termín akce

Žádost je vždy akceptována s datem přijetí, a to pouze na základě písemného (email) oznámení.
Na základě emailem zaslaného vyjádření k žádosti o stornování přihlášky z vybrané aktivity bude do 14 pracovních dnů ode dne přijetí písemného oznámení částka vrácena.

Na stornování aktivity nebude brán zřetel, pokud ke stornu dojde telefonicky.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného termínu kuzru. Není-li obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými obecně závaznými právními předpisy.